การบริหารงาน

แผนปฏิบัติการและ การใช้งบประมาณประจำปี

แผนปฏิบัติการ ระดับปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ2566.pdf
แผนปฏิบัติการ ระดับขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2566.pdf