คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

O14 คู่มือการบริหารงานวิชาการ.pdf
O-14 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานงบประมาณ.pdf
O14 คู่มืองานบริหารทั่วไป ปี 2566.pdf
O14 คู่มืองานบุคคล2566.pdf